Vítajte na stránke

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu - WEBONLINE, s.r.o., Šoltésovej 7, 040 01 Košice, IČO: 45 625 018, zapísaný v OR OS Košice 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25939/V, ďalej len ako "prevádzkovateľ" vyhlasuje, že:

1.1 získané osobné údaje zadané použivateľom nebudú spracuvávané výlučne za cieľom predaja tretím osobám a taktiež nebudú poskytované bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa portálu tretím osobám.

1.2 portál zbiera, používa, spracuváva a uchováva údaje o používateľoch stránky výhradne len pre účely korektného fungovania portálu a to v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z..

1.3 portál nevyžaduje, aby ste prijímali súbory typu "cookies", avšak v tom prípade nezaručujeme správnu funkčnosť portálu.

1.4 portál môže pri zobrazovaní obsahu reklamy spolupracovať s tretími stranami, ktoré môžu využívať súbory typu "cookies", alebo podobné technológie na meranie a na iné úkony, za ktoré sú zodpovedné konkrétne tretie strany, nie portál.

1.5 prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo na poskytnutej osobných údajov bez predchádzajúceho súhlasu použivateľa v prípade:

- ak to požadujú právne úkony

- pri vyžiadaní informácii orgánmi činnými v trestnom konaní

- ak sa porušili práva iných, alebo na ochranu práv iných osôb, ich majetku a bezpečnosti

1.6 portál môže používať súbory typu "cookies", pre správnu funkčnosť portálu. Tieto technológie môžu byť využíté v prípade:

- identifikácie medzi návštevníkom a portálom

- identifikácie registrovaného používateľa

- poskytovania cieleného obsahu návštevníkovi

- určenia obsahu pre návštevníka

- pri zapamätaní si jednotlivých nastavení portálu, ktoré návštevník vykonal

- spracovanie a výpočtoch efektívnosti fungovania jednotlivých prvkov portálu a reklamných plôch

1.7 Portál používa mnoho prostriedkov na zabránenie a odhalenie neoprávnených prístupov k informáciám používateľov portálu. Avšak dokonalá ochrana neexistuje. V takých prípadoch portál za zneužitie informácii nezodpovedá.